Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hround Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/150%023, Sở Giao thông vận tround Hround Phòng thông tin kết quả thi tuyển phương án kiến trúc những công trình cầu thuộc Dự án cải nhữngh và phát triển thành phố Hround Phòng thích ứng với chuyển đổi khí hậu:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tmàn Hmàn Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hround An và thị xã Thủy Nguyên, thành phố Hround Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển thoáng rộng.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/150%023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hmàn Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

Gitrận Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T&D Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944: Sóng có hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu đó là cầu vòm thép để triển khai những thủ tục tiếp theo của Dự án cải nhữngh và phát triển thành phố Hván Phòng thích ứng với chuyển đổi khí hậu.

Gimàn Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên danh Công ty TNHH Chodai&Kiso-Jiban Việt Nam-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Giván Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T&D Việt Nam.

Sở Giao thông vận tmàn Hmàn Phòng trân trọng thông tin./.